Оценка на риска при трудова медицина

Оценката на риска се извършва от Службите по трудова медицина

Това става съгласно Наредба № 5 от 11 май 1999 г. за оценка на риска за здравето и ефективността на системите и средствата за отстраняване на риска, както и за реда и периодичността на оценката на риска. Оценката на риска при трудова медицина трябва да включва:

 • Анализ и оценка на работни процеси, оборудване, помещения, работни места, организация работна сила, използвани суровини и идентифициране на лицата в риск;
 • оценка на рисковете за здравето при работа с високо нервно-психическо напрежение и неблагоприятни психологически фактори, наложени от ритъм и монотонност, принудителна работна поза, нерационални режими на труд и почивка;
 • Създаване на карти за оценка на условията на труд на всяко работно място;
 • Създаване на карти за идентификация на опасностите и оценка на риска за безопасността и здравето;
 • разработване на мерки за отстраняване или намаляване на риска за здравето и безопасността;
 • разработване на план-програма за намаляване и отстраняване на риска за здравето и безопасността на работещите в зависимост от степента на идентифицирания риск;
 • оценка на състоянието на санитарно-битовото обслужване и предложения за неговото подобряване;

 

Оценка на риска

Оценката на риска се извършва съгласно за оценка на риска за здравето и ефективността на системите и средствата за отстраняване на риска, както и за реда и периодичността на оценката на риска. Службата по трудова медицина извършва оценката на риска, която следва  да включва:

 • Анализ и оценка на работни процеси, оборудване, помещения, работни места. Как е организирана работна сила, използвани суровини и идентифициране на лицата в риск;
 • Оценка на рисковете за здравето при работа с високо нервно-психическо напрежение и неблагоприятни психологически фактори. Наложени от ритъм и монотонност, принудителна работна поза, нерационални режими на труд и почивка;
 • Създаване на карти за оценка на условията на труд на всяко работно място;
 • Създаване на карти за идентификация на опасностите и оценка на риска за безопасността и здравето;
 • разработване на необходимите мерки за отстраняване или за намаляване на риска за здравето и безопасността на работещите хора;
 • разработване на план-програма за намаляване и отстраняване на риска за здравето и безопасността на работещите.  в зависимост от степента на идентифицирания риск;
 • оценка на състоянието на санитарно-битовото обслужване и направа на предложения за неговото подобряване.

Вижте още тук.